I samarbeid med Jan-Erik Horgen og utmarkslaget.  Nå høsten 2015 er det ryddet og kvisten kuttet opp til flis.  Flisen er lagt i den opprinnelige vegen som gikk på kirkegården.

 

Skriv litt om historen - kart

 

http://www.kulturminnesok.no/Lokaliteter/Akershus/Nes/Horgen4

Feltet består av 6 rundhauger. Tydelig markert men vanskelig å se i terrenget. Bygget av sandmuld. Alle haugene har kratre i midten, d 1-2m, dybde 0,3-0,4m. Bevokst med lyng, mose, gress og bring. D 3-5m, h 0,3-0,4m. Haugene skiller seg tydelig ut fra de øvrige gravhauger på Horgen. De kan være noe usikre som fornminner. 2011: Ved kontrollregistrering i forb. m. prosjektet Spredt avløp ble de registrerte gravhaugene vurdert som groper. Gropene tolkes om natur (rotvelter/maurtuer) og ikke kulturminner. Det ble prøvestukket i haugene, men ikke påvist kull eller lignende. Gropene ble innmålt og gitt ny geometri. Større endring lokalitetsgeometrien.

Lengst mot N: 

1. Rundhaug. Klart markert, jevnt avrundet. Bygget av sand. Krater i sentrum, d 2m, h 0,3m. Bevokst med mose og lyng. D 4m, h 0,3m. ØSØ for 1.: 

2. Rundhaug. Går mot Ø i ett med skjæringen mot Vorma. Klart markert, med fotgrøft mot V og S. Jevnt avrundet. Bygget av sand og bevokst med mose og lyng. Gangsti tangerer haugen mot NV. D 9m, h 0,9m. 6m SV for 2.: 

3. Rundhaug. Klart markert, med fotgrøft mot N og V. Jevnt avrundet. Bygget av sand. Gjennom midtpartiet løper en Ø-V-orientert sjakt, l 9m, br 1,5m, dybde 0,6m. Bevokst med mose og lyng. D 11m, h 1,6m. 20m S for 3.: 

4. Rundhaug. Klart markert med steile sidekanter. Bygget av sand. 

To små skår mot SØ og SV. Bevokst med mose og lyng. D 18m, h 3,5m. Kontrollregistrert i forb. m. prosjektet Spredt avløp 2011: 

Haug 1: Fremstår som stor grop i terrenget med voll rundt. Går i ett med landskapet og skiller seg fra de andre haugene. Mulig at dette ikke er en gravhaug. 

Haug 2: Bevokst av småbjørkekratt, med granskog omkring. 

Haug 3: som i Askeladden. 

Haug 4: Stort skår i V. To større flater på toppen i Ø og N, der det er fjernet masser. Det ble registrert en kullgrop på gravfeltet som er datert til 990-1120 e.Kr.

Bilder

Mål: 1,5 m indre diameter, 3,5m med voll. Dybde 40cm. Tydelig voll i S og Ø, utydelig i N og V. Tydelig grop i blandingsskog, ved sti gjennom gravfelt, 10m S for bratt skrent ned mot skillebekken orientert Ø-V mellom gården Strøm og Horgen. Datert til overgangen senmiddelalder til nyere tid, ca 1450-1640 e.Kr.