Referat av ekstraordinært årsmøte 2009.

Årsmøte fant sted på Brårud skole 15. oktober 2009 kl 1900.

 1. Godkjennelse av innkalling.
  1. Ingen innvendinger, innkalling godkjent.
 2. Valg av:
  1. Møteleder: Kenneth Mikkelsen.
  2. Referent: Birger Tverfjell.
  3. Signere referatet; Anne og Grethe.
 3. Valg av to personer til å signere protokollen
  1. Anne og Grethe
 4. Valg av tellekomité:
  1.  
 1. Sak: Styret stiller sine plasser til rådighet. Bakgrunnen er den alvorlige kritikken i mange leserinnlegg i Raumnes. Hovedårsaken er leserinnlegget som støtter Løvås; som ”kommer med fakta og har støtte i bygda”. Er dette riktig har ikke styret tillit blant medlemmene og velger å gå av. Følgende områder har blitt vektlagt i leserinnleggene:
 1. Salg av Vestsiden skole

                                                  i.      Påstand: betingelse fra kommunen at hele beløpet skulle reinvesteres i nytt flerbrukshus, salgsbeløpet skal stå på konto urørt.

                                                ii.      Det ble lagt frem to brev fra Nes kommune som begge avklarer at salgsbeløpet er et internt anliggende for velforeningen. Nes kommune hadde forkjøpsrett som de frafalt.

 1. Brårud Utvikling AS

                                                  i.      Påstand: Uansvarlig av velforeningen å etablere selskapet, uforsvarlig styresammensetning ”bukken som passer havresekken”.

                                                ii.      Selskapet ble vedtatt stiftet på ekstraordinært årsmøte 2008. Velforeningen er 100 % aksjeeier. Ønskelig at velforeningen innehar de viktigste posisjoner i selskapet. Styret i velforeningen er årsmøtet i Brårud Utvikling AS. Styret består av:

 1. Styreleder:           Kenneth Mikkelsen
 2. Styremedlem       Grethe Lure
 3. Styremedlem       Jan Arne Sundby
 4. Styremedlem       Martin Finstad
 5. Styremedlem       Anne-Liv Nome Andersen
 6. Daglig leder         Roy-Egil Våler
 7. Regnskap/skøyteløkke

                                                  i.      Påstand: Regnskapet for 2008 skulle ikke vært godkjent. Underskuddet skulle vært -600.000,- fordi fordringer ført i regnskapet ikke er reelle. Skjule tap for medlemmer, regnskapstriksing og svindel. Krav at regnskapet for 2007 og 2008 sendes autorisert revisor. Skøyteløkka er gjennomført uten styrevedtak.

                                                ii.      Regnskapet for 2008 med fokus på fordringer er gjennomgått av PWC statsautorisert revisor uten endringer på resultatet. Fordringene som er bokført er iht. god regnskapsstandard for non-profitt organisasjoner. Revisor kom med en anbefaling av fordringene fordeles mellom de tre samarbeidsforeningene, ansvarsforholdet vil da komme tydeligere frem i regnskapet. I praksis utgjør dette ikke noen forskjell for velforeningen. Det ble lagt frem kopi av årsmøtereferatet i 2007 som enstemmig vedtar å dekke mellomfinansieringen av skøyteløkka. Det ble påpekt av det er kommet avslag på søknaden om spillemidler; det er korrekt og det er sendt inn klage på vedtaket. Anleggstypen er godkjent av KKD (Kirke og kulturdepartementet), Akershus Fylke er eneste fylke som ikke har godkjent spillemidler til skøyteløkker, idrettsforbundet har hatt en ny runde med KKD som aksepterer støtte til denne type anlegg. Norges Skøyteforbund og Norges Ishockeyforbund har skrevet brev til Akershus Fylke der de ber om at avslaget omgjøres. Slik at velforeningen har ingen grunn til å tro at vi ikke får spillemidler når det blir vår tur på den prioriterte listen.

 1. Revisorer for 2009

                                                  i.      Begge revisorer trekker seg.

                                                ii.      Forslag fra salen at valgkomiteen finner to nye, enstemmig godkjent.

 1. Skriftlig avstemming om styret har tillitt. det ble avholdt skriftlig avstemming med 1 stemme pr husstand. Det var fremmøtt 23 medlemmer, siden styret ikke stemmer i denne saken er det 18 stemmeberettigede: Resultatet ble:

                                                  i.      16 stemmer JA

                                                ii.      1 stemme NEI

 1. Valg av interimstyre.     
  1. Utgår
 2. Årsmøtet avsluttes. Styret takker for tilliten og vil fortsette med det gode arbeidet, etter de planer som er satt.

Protokoll:

 

 

Anne                     Grethe Lure

 

 

 

 

 

Det ble gitt ytterligere informasjon om Brårud Utvikling, arbeidsgruppa for flerbrukshus/hall og flystøy. Dette kommer som egen informasjon.