Vedtekter Vestre Fenstad VEL stiftet 6. februar 1970. Vedtatt 6. februar 1970 med senere endringer, senest av 7. mars 2006.

§ 1 Navn

                1.1          Foreningens navn er Vestre Fenstad VEL

§ 2          Formål og virkemidler

2.1          Velforeningens formål er å fremme distriktets felles interesse i området og virke for
stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

2.2          Foreningen er partipolitisk uavhengig.

2.3          Området følger skolekretsen til Brårud skole.

§ 3 Juridisk person.

3.1   Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig
og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemskap

4.1          Enhver som bor innen området kan bli medlem. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt.

4.2          Som medlem kan opptas alle som er over 16 år og som vil være med å samarbeide for Velets interesser. Ved husstandmedlemskap har hver husstand en stemme på årsmøte.

4.3          Pliktig medlemskap kan også tegnes, beregnet på byggefelt og sameier som samlet kan tegne pliktig medlemskap. Har sin berettigelse i fellesarealer og knytning opp mot anvarsforsikring til foreningen. Dette medlemskapet tinglyses av foreningen på respektive eiendom.

4.4          Beboere som gjennom en årrekke har vist stor innsats og interesse for stedet og velarbeidet, kan gis æresmedlemskap av årsmøtet, etter innstilling fra styret.

4.5          Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.

§ 5 Kontingent

5.1          Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist.
Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen regnskapsårets utgang, kan
strykes etter purring.

§ 6 Årsmøte

6.1          Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes
innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og
bekjentgjøres med minst 2 ukers varsel. Forslag må være sendt styret innen
den frist som styret bestemmer. Innkallingen skal angi de saker som skal
behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en
uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp
på innkallingen.

6.2          Årsmøtet behandler:

(a)    Årsmelding

(b)    Revisorbekreftet regnskap

(c)    Innkomne forslag

(d)    Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsetter kontingent

(e)    Valg på styre

(i)      Leder, sekretær og 2 styremedlemmer (partall)

(ii)    Nestleder, kasserer og 2 styremedlemmer (oddetall)

(iii)   Revisorer, 2 personer

(iv)  Valgkomité 2 personer

6.3                          Det velges dirigent til å lede årsmøtet og en referent. Protokollen signeres av to valgte representanter.

6.4          Alle velges for to år av gangen. Samtlige kan gjenvelges.

6.5          Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som
er stemmeberettigede.

6.6          Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

7.1          Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når
minst 10 medlemmer kommer med skriftlig krav.  Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. §6.  Innkallingsfristen er
minst 14 dager.

§ 8 Velforeningens ledelse (styret)

8.1          Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom
årsmøtene. Styret kan konstituere seg selv.

8.2          Styret skal:

  • Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
  • Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser.
  • Forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi
  • Etter behov å oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
  • Etter beste evne å søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter
  • Representere foreningen utad

8.3                         Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det.

8.4          Alle saker og korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets
vedtak skal protokolleres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert.

8.5          Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige
administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på
årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer for utbetaling.

Regnskapsåret går fra 1/1 - 31/12.

8.6          Signatur på vegne av foreningen innehar to styremedlemmer i fellesskap.

8.7          Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene, deriblant leder
styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
har fungerende leder dobbeltstemme.

§ 9 Vedtektsendringer

9.1          Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på
ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart.

§ 10 Oppløsning, sammenslutning, deling.

10.1       Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte
3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med
2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det
ordinære styret kan velges til avviklingsstyre.

10.2       Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle en eventuell ny forening i området med lignende formål.  Fondet/midler forvaltes i mellomtiden av forvaltningsstyret valgt på sist årsmøte. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

10.3       Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke
som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendig
vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene
om vedtektsendring (§ 11). Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for
sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved
sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens
kreditorer.